- Dalby Autosalg v/Morten Gustavsen - Tlf 613 28 170 - Mob 957 08 783 -